Tải nhiều của KHTN

Kết quả hình ảnh cho Fibonacci-haa cây

(Kline, Rex B) Principles and Practice of Structural Equation Modeling 2010

Nhu cầu sử dụng nước và tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài toán chứng minh

Bài toán diện tích

Bài toán thể tích

(Đề tài cấp bộ) Bài toán tối ưu có tham số và ứng dụng

Cài tiến thuật toán biến đổi ảnh Fibonacci-haar bằng phương pháp xác suất kết hợp biến đổi Lifting

Bài toán dây rung trên môi trường song song

Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng

Bài toán hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff

Tải nhiều của Bài báo khoa học

Bioeconomic model of eastern baltic cod under the influence of nutrient enrichment

The Impact of Online Social Networking on Students’ Study (VNU Unviversity of Economics and Business)

Economic growth and changes in welfares during the economic reforms in Vietnam

Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage

Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development

Regional Economic Integration and Its Impacts on Growth, Income Distribution and Poverty in East Asia; ACGE Analysis

Stiglitz – Economics Of Informarion And the thoery of Economic Development